خواندنه ك ل دور گوتاراسه رۆك بارزاني وريفراندومێ

خواندنه ك ل دور گوتاراسه رۆك بارزاني وريفراندومێ

به شداري كرنا سه روك بارزاني دڤيسته ڤالا روشنبيري يێ ئيكه تيا نڤيسه ران ل پاريزگه ها دهوك وبه شدارييا هژماره كا روشه نبيرو نڤيسه رێن كورد وعه ره ب كويا ريكه فتي بو دگه ل بورينا پێنچ سالا بسه ر ريفراندومێ.
په يڤا جه نابێ سه روكي چه ند رامانه كێن گرنگ هه بون ريفراندوم ده ستكه فته كێ نه ته وي ونشتيماني مه زن ب ده ست گه لێ كوردستانێ ڤه هاتي وبه رهه مى خه باتا سه د سالێن بوري وخوينا سه دان هزار شه هيدايه.
-جه نابى سه روك بارزاني ئاماژه ب هندێ دده ت كو پشتي ريفراندومێ هه رێما كوردستانێ توشي ته حه دياتێن مەزنتر بۆیە ئەو تەحەدیات وشەرێ دوژمن كاري دێ زێده ترژي بن وشێوازێ شەركرنێ ژی گهورين بسه ردا هاتيه له ورا هوشداريێ دده ته هه مي ره وشه نبيرو نڤيسه رێن كوردستانێ كو ئه وژي ل هه مبه ر وان پيلان وهه مي ته حه دياتا پتر خو به رهه ڤ بكه ن ومه به ستا جه نابێ وي ژبو پێشه روژييه ودوژمن ژي دزانيت گه لێ كوردستانێ پێنگاڤه ك مه زن ژبو سه ربه خويێ هاڤێتيەو
داگيركه رێن كوردستانێ ژي توشي هستيريايه كێ بوينه ودێ هه مي هه ولا ده ن ژبو ستوپ كرنا گه لێ كوردستانێ به ره ف سه ربه خويیێ ، ژبەركو سه رگرتنا ريفراندومێ كاره كێ ساناهي نه بو چنكي زوربه ي وڵاتێن جيهانێ وهه رێمێ ل دژی ئەنجام دانا ريفراندومێ بون وهه مي هه وڵ هاتنه دان كوشكه ستنێ پێ بينن ونه ئێته ئه نجام دان وچه ندين سه روك و دبلوماتكارێن جيهانێ په يوه ندى ب سه روك بارزاني كرن وگڤاشتن ژي كرن داژ بريارا ريفراندومێ پاشگه زور په شيمان بكه ن بتنێ دا ئيرادا جه نابێ سه روك بارزاني وزوربه ي جه ماوه ر ولايه نێن سياسي كوردستاني ب ئيراده يه كا بهێز ڤه پشته ڤاني ل هه لويستێ جه نابێ سه رۆك بارزاني كر راسته ريفراندوم نه ملكێ چ كه س و لايه نايه وملكێ هه می كوردستانيانه ،لێ ئەگه ر هه لويست و پێراگيرجه نابێ سه روك بارزاني نه بوايه ريفراندوم نه دهاته كرن ,ئه گه ر سه روك بارزاني نه بايه چ كه ساتيه كێ ديتر وه ك مه رجه ع نه دكاري هه مي لايه نێن سياسي دبن كوينه كي ڤه خرڤه كه ت دا رازي بكه ت ژبو ئه نجام دانا ريفراندومێ ئها لڤێره خويا دييت كوسه روك بارزاني هه ر وي ده مي وه كه مه رجه عێ ملله تێ كوردستانێ هاتيه قبولكرن ره نگه ل وي ده مي هنده ك لايه ن وكه سايه تێن سياسي دگه ل ئه نجام دانا ريفراندومێ نه بون وگه له ك بهانه ژي دئينان كو دگه ل ڤي ده مي ياگونجاي نينه لێ چ كه س ولانه كي شيانێت شكاندنا ئيرادا مه رجه ع و سه روكێ كوردو پشته ڤانيا جه ماوه ري وشه ره فمه ندێ كوردستانێ نەبو بشكێنن وله وراژي هنده ك خائينا ب پشته ڤانيا ده وله تێن ئه قليمي ونيڤده وله تي كار ژبو ژبه ر باربرنا ريفراندومێ كرن خه نجه ر ژپشتڤه ل ريفراندومچيادان كه ركوك وگه له ك ده ڤه رێن ديتر ژهه رێما كوردستانێ فروتن راده ستي داگيركه را كرن لێ نه شيان ئيرادا مه رجه عێ كوردا سه روك بارزاني وگه لێ كوردستانێ بشكێنن وبچه مينن له ورا ژي گوتنا جه نابێ سه روك بارزاني ياخويايه كو ئه ڤ قويناغا بهێت دێ ب زه حمه ت ترو مه ترسيدارتربيت ،وهه رده مامروڤ كاره كي بكه ت دوژمن زور په يدابن ل وي ده مي دياردبيت ئه و ئه نجامێت سه ركه فتنێنە ،وپێشمه رگه و ريفراندومچي ژي دبێژن ئەم ده ستێ سه روك بارزاني ماچي دكه ين إن شاءالله ته مه ن درێژ و ته ندروسته كا باش هه بيت ....

Top